นิทรรศการออนไลน์


นิทรรศการออนไลน์นำคุณไปรู้จักวัฒนธรรมหลากหลายแง่มุม ด้วยภาพ เสียง และคำบรรยาย ของเรื่องราวในสังคม

เนื้อหาคัดสรร


เนื้อหาคัดสรรนำเสนอรายการจากฐานข้อมูลในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ลองเยี่ยมชมเนื้อหาเหล่านี้ แล้วคุณจะพบว่า คลังข้อมูลทางวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มากมายและหลากหลายเพียงใด

วิดีโอ


การบันทึกการบรรยายทางวิชาการและการแสดงวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

Islamophobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม
Islamophobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม

Apr 10, 2019

ความกลัวแขกมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและบริบทของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและผลสืบเนื่องมาจากก...

เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน
เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน

Apr 10, 2019

การนำเสนอเกี่ยวกับตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่มาจากการทำความเข้าใจถึงความ...

ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

Apr 10, 2019

Facebook Fanpage ASEAN Community เป็นหน่วยในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทของพื้นที่เสมือนกับพื้นที่กายภาพในการสร้างอ...

ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)
ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)

Apr 10, 2019

การศึกษา “ไทยในสายตาสื่อลาว” เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยของกลุ่ม ASEAN Media Move คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต...

“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย
“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย

Apr 10, 2019

• กระบวนการการสร้างความทรงจำผ่านพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานสะท้อนให้เห็นการก่อรูปของประวัติศาสตร์และคำบอกเล่าเกี่ยวกับการเค...

บรู: อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์
บรู: อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์

Apr 10, 2019

การศึกษาชนชาติพันธุ์บรูในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนให้เห็นกระบวนการปรับตัวของกลุ่ม แม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงทร...

บทความ


บทความแต่ละคอลัมน์ช่วยให้คุณเรียนรู้สาระทางวัฒนธรรมบางแง่มุมที่นำเสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และมีแหล่งข้อมูลต้นทางให้คุณสืบค้นต่อไป

9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เล่าเรื่องคนไทยพวน (หน้า 2)
9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เล่าเรื่องคนไทยพวน (หน้า 2)

Jan 3, 2020, | ปณิตา สระวาสี

คน “พวน” หรือคน “ไทยพวน” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศ สปป.ลาว

9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เล่าเรื่องคนไทยพวน
9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เล่าเรื่องคนไทยพวน

Jan 3, 2020, | ปณิตา สระวาสี

“คนไทย” ไม่ได้มีชาติพันธุ์เดียว หากแต่ประกอบไปด้วยคนหลากเชื้อชาติหลากเผ่าพันธุ์

แนะนำหนังสือ Siamese melting pot: Ethnic minorities in the making of Bangkok ของ Edward Van Roy
แนะนำหนังสือ Siamese melting pot: Ethnic minorities in the making of Bangkok ของ Edward Van Roy

Apr 3, 2019, | The Editor

หนังสือเรื่อง Siamese melting pot อธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานแลพัฒน...

แนะนำหนังสือ Muslims in Singapore: piety, politics and policies ของ Kamaludeen Mohamed Nasir, Alexius A. Pereira and Bryan S. Turner
แนะนำหนังสือ Muslims in Singapore: piety, politics and policies ของ Kamaludeen Mohamed Nasir, Alexius A. Pereira and Bryan S. Turner

Apr 2, 2019, | The Editor

หนังสือเรื่อง “มุสลิมในสิงคโปร์: ศรัทธา, การเมือง และนโยบาย” จึงมุ่งหมายในการสร้างความเข้าใจชีวิตประจำวันของมุสลิมในบริบ...

แนะนำหนังสือ Finding their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State ของ Charles F. Keyes
แนะนำหนังสือ Finding their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State ของ Charles F. Keyes

Mar 22, 2019 | The Editor

Finding their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State ของคายส์ (Charles F. Keyes) นับว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ...

แนะนำหนังสือ Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world ของ Joel S. Kahn
แนะนำหนังสือ Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world ของ Joel S. Kahn

Mar 19, 2019 | The Editor

Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world พยายามแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความเป็นมาเลย์...

วัฒนธรรมทางวัตถุ


วัฒนธรรมทางวัตถุเหมาะสมกับครูผู้สอนในสถานศึกษา ภายใน มีเนื้อหาและแนวทางการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้เด็ก ๆ เพลิดเพลินกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านข้าวของเครื่องใช้