ลาวครั่งในกระแสความเปลี่ยนแปลง

คำสำคัญ : ชัยนาท, สุพรรณบุรี, เครื่องจักสาน, เครื่องแต่งกาย,
ลาวครั่งในกระแสความเปลี่ยนแปลง

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์หลายชิ้นงานนำเสนอภาพของความเปลี่ยนแปลงในสังคมชาติพันธุ์ลาวครั่ง ที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2500 การกลายเป็นเมืองและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนลาวครั่ง อย่างไรก็ดี ระบบความเชื่ออีกจำนวนหนึ่งคงได้รับการสืบทอด พร้อมไปกับความเปลี่ยนแปลงให้สอดรับการดำเนินชีวิต

ปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ลาวครั่งในหลายจังหวัด ที่ชุมชนตั้งอยู่ ในช่วงกลางทศวรรษ 2540 ถึง 2550 เกิดความเคลื่อนไหวในการฟื้นฟูวัฒนธรรม การรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งข้ามจังหวัดและข้ามประเทศ กระบวนการดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางการมากยิ่งขึ้น โดยเห็นได้จากการสนับสนุนของราชการ

ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ลาวครั่งที่ยกตัวอย่างในที่นี้ทั้ง 3 แห่ง เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน การรวบรวมข้าวของที่มีความสำคัญกับชาวชุมชน เช่น ผ้าทอ เครื่องใช้ทางการเกษตร และเครื่องใช้ในวัด นับว่าเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นความตระหนักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ช่วยให้ผู้ที่สนใจเข้าใจถึงพัฒนาการและความเป็นมาของผู้คนและถิ่นฐานการกระจายตัวของชาติพันธุ์ลาวครั่งในหลายพื้นที่อย่างน่าสนใจ