อ่าน
9
นาที

Islamophobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม

คำสำคัญ : ศาสนา,สื่อสารมวลชน,
Islamophobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม

IN FOCUS

  • Islamophobia หรือในที่นี้โรคกลัวแขกเป็นปฏิกิริยาของหลายสังคมที่มีต่อกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือมุสลิม” 
  • ความกลัวแขกมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและบริบทของสถานการณ์ต่าง ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและผลสืบเนื่องมาจากการรับรู้ถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในต่างประเทศจากสื่อ
  • ฉะนั้น การทำความเข้าใจกับภยาคติหรือตำแหน่งแห่งที่ของความกลัวเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้รู้เท่าทันอคติ ที่มาที่ไป ปฏิกิริยาต่อโรคความรุนแรงของความกลัว 
  • มิตรภาพและความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง นับเป็นส่วนหนึ่งของทางออกจากความกลัว โดยสังคมพึงตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงที่สังคมไม่เคยเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ต่างอยู่ท่ามกลางความแตกต่างและความหลากหลาย