อ่าน
7
นาที

“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย

คำสำคัญ : นครพนม,เวียดนาม,เหวียดเกี่ยว,
“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย

IN FOCUS

  • ชาตินิยมทางไกลเป็นประเด็นหลักของการทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์การสร้างพิพิธภัณฑ์โดยเอกชน หน่วยงานรัฐ และองค์กรข้ามชาติ ในพื้นที่บ้านนาจอก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อรำลึกถึงโฮจิมินห์ บิดาของการปฏิวัติในเวียดนาม
  • กระบวนการการสร้างความทรงจำผ่านพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานสะท้อนให้เห็นการก่อรูปของประวัติศาสตร์และคำบอกเล่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของโฮจิมินห์ในประเทศไทยจนกลายเป็นรูปธรรม โดยวางอยู่ในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ในช่วงศตวรรษที่ 20
  • เป้าหมายสำคัญของพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ได้แก่ การสร้างความผูกพันของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในไทยกับแผ่นดินเกิดในเวียดนาม การต่อรองของชุดเรื่องเล่าฉบับทางการเวียดนามกับสำนึกของชาวบ้าน และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเวียดนามหลังยุคสงครามเย็น