อ่าน
8
นาที

บรู: อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์

คำสำคัญ : บรู,อัตลักษณ์วัฒนธรรม,อุบลราชธานี,
บรู: อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์

IN FOCUS

  • กระบวนการปรับตัวอาศัยการต่อรองกับโครงสร้างทางสังคมเดิมที่มีความเชื่อเรื่องผีเป็นสิ่งที่กำกับ ด้วยการคืนฮีต เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตที่ต้องพึ่งพิงกับตลาด ทั้งจากการท่องเที่ยวและการขายสัตว์น้ำจากการประมง
  • บรูรับวัฒนธรรมลาวอีสานในหลายลักษณะ เช่น พุทธศาสนา ที่ยังผลให้การนับถือผีบางชุดลดความสำคัญหรือสูญหายไป การนำวัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมใกล้เคียง เช่น ผู้ไท ย้อ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อนำเสนอนักท่องเที่ยว
  • ในทางสังคม บรูแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปรับตัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีให้ตนเองสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ขณะเดียวกัน บรูคงใช้ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติกับบรูในลาวในการแลกเปลี่ยนสินค้าตามความต้องการ พวกเขายังอาศัยการขยายขอบวงของความสัมพันธ์กับลาวอีสาน  จึงแสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนขนบที่เคยกำกับการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่กับเงื่อนไขต่าง ในปัจจุบัน