ทวยเทพ: ศรัทธาและพลังสร้างสรรค์

วิดีโอ


ความเชื่อมโยงระหว่างอารยธรรมอินเดียกับการเผยแพร่ความเชื่อของศาสนาฮินดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนผ่านศิลปกรรมหลายประเภท ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ล้วนเป็นสิ่งแสดงแนวคิดสำคัญของศาสนา ที่คนในปัจจุบันอาจไม่สามารถเข้าถึงความหมายเบื้องหลัง

วิดีโอ


การบันทึกการบรรยายทางวิชาการและการแสดงวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

Islamophobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม
Islamophobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม

Apr 10, 2019

ความกลัวแขกมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและบริบทของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและผลสืบเนื่องมาจากก...

เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน
เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน

Apr 10, 2019

การนำเสนอเกี่ยวกับตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่มาจากการทำความเข้าใจถึงความ...

ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

Apr 10, 2019

Facebook Fanpage ASEAN Community เป็นหน่วยในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทของพื้นที่เสมือนกับพื้นที่กายภาพในการสร้างอ...

ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)
ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)

Apr 10, 2019

การศึกษา “ไทยในสายตาสื่อลาว” เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยของกลุ่ม ASEAN Media Move คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต...

“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย
“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย

Apr 10, 2019

• กระบวนการการสร้างความทรงจำผ่านพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานสะท้อนให้เห็นการก่อรูปของประวัติศาสตร์และคำบอกเล่าเกี่ยวกับการเค...

บรู: อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์
บรู: อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์

Apr 10, 2019

การศึกษาชนชาติพันธุ์บรูในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนให้เห็นกระบวนการปรับตัวของกลุ่ม แม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงทร...