ศิลป์/สิปป์: รากเหง้าและแนวคิด

วิดีโอ


เนื้อหาการบรรยายเรื่อง “ศิลป์/สิปป์ : รากเหง้าและแนวคิด” มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ฟังให้เข้าถึงการจำแนกและการอธิบายงานศิลป์ในโลกตะวันออกนั้นแตกต่างจากโลกตะวันตก โดยชี้ให้เห็นว่า การสร้างงานผลงานศิลปะในโลกตะวันออกนั้น ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนจนชำนาญ หรืออย่างทีเรียกในภาษาบาลีว่า “สิปฺป” นั่นคือให้ความสำคัญกับผลงานอันสะท้อนให้เห็นความชำนาญของผู้สร้างสรรค์

วิดีโอ


การบันทึกการบรรยายทางวิชาการและการแสดงวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

Islamophobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม
Islamophobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม

Apr 10, 2019

ความกลัวแขกมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและบริบทของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและผลสืบเนื่องมาจากก...

เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน
เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน

Apr 10, 2019

การนำเสนอเกี่ยวกับตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่มาจากการทำความเข้าใจถึงความ...

ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

Apr 10, 2019

Facebook Fanpage ASEAN Community เป็นหน่วยในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทของพื้นที่เสมือนกับพื้นที่กายภาพในการสร้างอ...

ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)
ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)

Apr 10, 2019

การศึกษา “ไทยในสายตาสื่อลาว” เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยของกลุ่ม ASEAN Media Move คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต...

“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย
“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย

Apr 10, 2019

• กระบวนการการสร้างความทรงจำผ่านพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานสะท้อนให้เห็นการก่อรูปของประวัติศาสตร์และคำบอกเล่าเกี่ยวกับการเค...

บรู: อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์
บรู: อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์

Apr 10, 2019

การศึกษาชนชาติพันธุ์บรูในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนให้เห็นกระบวนการปรับตัวของกลุ่ม แม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงทร...