อ่าน
6
นาที

ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

คำสำคัญ : สื่อสารมวลชน,อาเซียนศึกษา,
ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

IN FOCUS

  • Facebook Fanpage ASEAN Community เป็นหน่วยในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทของพื้นที่เสมือนกับพื้นที่กายภาพในการสร้างอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียน
  • ผู้ศึกษาให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ ใน 2 ลักษณะประกอบด้วย เหตุการณ์แห่งการเฉลิมฉลอง (เชิงบวก) ได้แก่ การแข่งขันกีฬาในภูมิภาคหรือซีเกมส์ (2554) และเทศกาลมหาสงกรานต์ (2554) กับ เหตุการณ์ของภัยพิบัติ ได้แก่ เหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นไห้เยี่ยนขึ้นสู่ชายฝั่งฟิลิปปินส์ (2553) และเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตก (2554)  เพื่อศึกษาเนื้อหาและความคิดเห็นนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวอัตลักษณ์ประชาคม
  • อัตลักษณ์ภูมิภาคกับอัตลักษณ์ของชาติคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกอย่างชัดเจน อัตลักษณ์ทั้งสองเผชิญหน้า ต่อรอง และปะทะกัน โดยขึ้นอยู่กับบริบทของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา หรือที่เรียกว่าลื่นไหลสมาชิกแฟนเพจเฟซบุ๊กในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนแสดงออกตัวตนที่ไม่ตายตัว บางครั้งแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกร่วมของความเป็นภูมิภาคเดียวกัน และสามารถแสดงสำนึกของพลเมืองแต่ละชาติด้วยเช่นกัน 
  • การสร้างพื้นที่สื่อสารที่สำคัญควรวางเป้าหมายไว้ที่การยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งดำรงอยู่ท่ามกลางเอกภาพของความเป็นภูมิภาคอาเซียน ไม่ใช่การสร้างอัตลักษณ์ตัวแทนแบบใดแบบหนึ่ง