วัฒนธรรมทางวัตถุ


วัฒนธรรมทางวัตถุเหมาะสมกับครูผู้สอนในสถานศึกษา ภายใน มีเนื้อหาและแนวทางการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้เด็ก ๆ เพลิดเพลินกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านข้าวของเครื่องใช้