อ่าน
8
นาที

เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน

คำสำคัญ : ลาว,เพศวิถี,
เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน

IN FOCUS

  • การนำเสนอเกี่ยวกับตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่มาจากการทำความเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (ในที่นี้ กลุ่มชายรักชาย) ที่มีกำลังซื้อ และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวมากขึ้น
  • การศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมของประเทศสมาชิก ในการบรรยาย เน้นการกล่าวเปรียบเทียบระหว่างสังคมลาวกับสังคมไทยเป็นพื้นฐาน โดยแสดงให้เห็นถึงจารีตของสังคมลาวที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงข้ามเพศ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มชายรักชายที่คงลักษณะทางกายภาพตามเพศกำเนิดที่ดำเนินชีวิตได้ดีกว่า
  • วิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวส่วนบุคคลเพื่อสะท้อนให้เห็นการเผชิญอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงข้ามเพศในสังคมลาว กว่าครึ่งชีวิตในการดำรงเพศกำเนิดชาย กระทั่งการเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและการปรับตัวกับสังคมภายหลังการผ่าตัด (post operation)