คำสำคัญ : ศาสนา


แนะนำหนังสือ Muslims in Singapore: piety, politics and policies ของ Kamaludeen Mohamed Nasir, Alexius A. Pereira and Bryan S. Turner

Apr 2, 2019,

หนังสือเรื่อง “มุสลิมในสิงคโปร์: ศรัทธา, การเมือง และนโยบาย” จึงมุ่งหมายในการสร้างความเข้าใจชีวิตประจำวันของมุสลิมในบริบทสังคมใหญ่ไว้ในเบื้องแรก ผู้เขียนให้ความสำคัญทั้งมิติทางประวัติศาสตร์และสังคมของชุมชนมุสลิม-มาเลย์ในรัฐชาติสิงคโปร์ เพื่อกรุยทางสู่การทำความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนมุสลิม-มาเลย...

โบสถ์คริสต์ในประเทศเพื่อนบ้าน

Mar 29, 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถานของคริตส์ชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคอย่างชัดเจน ในที่นี้ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโบสถ์ที่ปรากฏในพื้นที่ 3 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์

พิธีกรรมไทยทรงดำ/ไทดำ

Jul 12, 2018

พิธีกรรมของชาวไทยทรงดำหรือชาวไทดำมีเอกลักษณ์ และประกอบขึ้นในหลายวาระ พิธีกรรมที่จะกล่าวถึงในที่นี่แสดงให้เห็นความนับถือของชาวไทยทรงดำหรือไทดำที่มีต่อบรรพชน ทั้งที่เป็นการปฏิบัติในระดับครัวเรือนและในระดับหมู่บ้าน