อ่าน
7
นาที

ทวยเทพ: ศรัทธาและพลังสร้างสรรค์

คำสำคัญ : ประติมากรรม,ศาสนา,สถาปัตยกรรม,
ทวยเทพ: ศรัทธาและพลังสร้างสรรค์

IN FOCUS

  • ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปกรรมในศาสนาฮินดูจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมความเชื่อ ที่ให้ความสำคัญกับเทพปกรนัมที่กำกับศรัทธาและพฤติกรรมของผู้นับถือต่อเทพ
  • เทพปกรนัมและประติมานวิทยาของรูปเคารพสะท้อนให้เห็นความสร้างสรรค์ของช่าง เพื่อโน้มนำให้ผู้ที่เคารพระลึกถึงเรื่องราวของเทพ และยังรูปปรากฏของเทพเหล่านี้มีชีวิตตามความเข้าใจของศาสนิกชาวฮินดู
  • ตัวอย่างการตีความทางประเพณีในการเรียกร้องสมบัติวัฒนธรรมของชาวอินเดียจากพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐ ช่วยให้เห็นมุมมองที่แตกต่างระหว่างความเป็นรูปเคารพแบบผู้นับถือในโลกตะวันออกกับศิลปวัตถุตามสายตาของผู้สะสมชิ้นงานในโลกตะวันตก