อ่าน
7
นาที

ปรัชญา: พุทธสิปป์กับความงาม

คำสำคัญ : ประติมากรรม,ศาสนา,สถาปัตยกรรม,
ปรัชญา: พุทธสิปป์กับความงาม

IN FOCUS

  • ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธปรัชญามีความสำคัญในการเข้าใจพุทธศิลป์ โดยเฉพาะตำนานพระพุทธเจ้ามีสัมพันธ์โดยตรงกับการสร้างสรรค์ศาสนศิลป์ในดินแดนต้นกำเนิดอย่างอินเดีย
  • พัฒนาการสร้างสิ่งที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยมีความแตกต่างในแต่ละยุคสมัย รูปแบบของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับขนบในการให้ความสำคัญกับพระพุทธในฐานะผู้ตรัสรู้ความรู้อันประเสริฐ
  • การสร้างลักษณะของพระพุทธรูปอาศัยจินตนาการของผู้สร้างสรรค์งานตามคัมภีร์ที่อธิบายถึงมหาบุรุษ เพราะผู้สร้างไม่สามารถรู้จักรูปลักษณ์ และเชื่อว่าการสร้างพุทธศิลป์ดังกล่าวย่อมโน้มนำให้ศาสนิกชนเคารพและศรัทธาในศาสนาและระลึกถึงศาสดา