อ่าน
9
นาที

ศิลป์/สิปป์: รากเหง้าและแนวคิด

คำสำคัญ : ประติมากรรม,ศาสนา,สถาปัตยกรรม,
ศิลป์/สิปป์: รากเหง้าและแนวคิด

IN FOCUS

  • ความหมายของศิลป์/สิปป์เหมือนและแตกต่างอย่างไรจาก คำว่า “art” โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของความหมายดั้งเดิมของสิปป์ที่เป็นการฝึกฝนจนเกิดจากความชำนาญ
  • ฉะนั้นแล้ว ผลงานที่แสดงออกโดยเฉพาะในบริบทของศาสนา ก่อให้เกิดความประทับและความศรัทธาต่อผู้ที่พบเห็น โดยไม่มุ่งหมายถึงผู้สร้างสรรค์ชิ้นงาน 
  • ความรู้ในนัยของโลกตะวันออกอยู่บนฐานรากของกระบวนการ 3 ลักษณะ ได้แก่ ประสบการณ์ตรง การอนุมานหรือการปะทะ-ประสานระหว่างประสบการณ์กับสิ่งที่เข้ามาใหม่ และการอุปมาน จากการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
  • สิปป์ในโลกตะวันออกจากมักจะเกี่ยวข้องกับความรู้รอบตัวและวิถีการดำเนินชีวิต ความรู้ที่เป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ความรู้การคำนวณ และความรู้ที่มาจากการฝึกฝนในแต่ละด้าน