คำสำคัญ : อุดรธานี


นิทานเล่าตำนานสถานที่

Apr 23, 2019

ในที่นี้ เป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลนิทานและฐานข้อมูลประเพณีจำนวน 9 รายการ บอกเล่าถึงสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ ผาแดงนางไอ่ ธาตุก่องข้าวน้อย จึงกล่าวได้ว่านิทานและตำนานเหล่านี้เป็น “นิทานประจำถิ่น”

รู้จัก “คนเวียต” ร่วมสมัย

Mar 18, 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับคนเชื้อสายในเวียดนามในหลายจังหวัดของภาคอีสาน กรุงเทพมหานคร และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยในแต่ละช่วงเวลา ดังปรากฏในงานวิจัย บอกเล่าให้เห็น การเคลื่อนย้ายของคนเวียดนาม หรือที่เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “ชาวญวน” ซึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ ตั้งแต่ก...