คำสำคัญ : สุพรรณบุรี


พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 1

Sep 26, 2018

นิทรรศการบ้าน ตอน 1 บรรจุเรื่องราวพิพิธภัณฑ์ที่ใช้บ้านเป็นสถานที่ และบอกเล่าเรื่องราว แต่ละแห่งล้วนเกิดขึ้นและมีความหมายแตกต่างกัน มาร่วมเรียนรู้ความหลากหลายของสถานที่เหล่านี้ เพื่อเข้าใจคุณค่าของเรือนที่กลายเป็นสถานที่ของการเรียนรู้ร่วมสมัย

ยุ้ง...ข้าวกับชีวิต

Sep 11, 2018

ในหลายสังคม ยุ้งข้าวเคยเป็นสถานที่ของการเก็บข้าวไว้เพื่อการบริโภคและเพื่อจำหน่าย แต่ขนบปฏิบัติและความหมายของยุ้งข้าวยังมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยุ้งข้าวเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับระบบการค้าข้าวในตลาดและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร