คำสำคัญ : สุพรรณบุรี


ลาวครั่งในกระแสความเปลี่ยนแปลง

Apr 2, 2019,

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์หลายชิ้นงานนำเสนอภาพของความเปลี่ยนแปลงในสังคมชาติพันธุ์ลาวครั่ง ที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2500 ส่วนข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างในที่นี้ แสดงให้เห็นพิพิธภัณฑ์ลาวครั่งที่ยกตัวอย่าง เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน การรวบรวมข้าวของที่มีความสำคัญกับชาวชุมชน เช่น ผ...

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 1

Sep 26, 2018

นิทรรศการบ้าน ตอน 1 บรรจุเรื่องราวพิพิธภัณฑ์ที่ใช้บ้านเป็นสถานที่ และบอกเล่าเรื่องราว แต่ละแห่งล้วนเกิดขึ้นและมีความหมายแตกต่างกัน มาร่วมเรียนรู้ความหลากหลายของสถานที่เหล่านี้ เพื่อเข้าใจคุณค่าของเรือนที่กลายเป็นสถานที่ของการเรียนรู้ร่วมสมัย

ยุ้ง...ข้าวกับชีวิต

Sep 11, 2018

ในหลายสังคม ยุ้งข้าวเคยเป็นสถานที่ของการเก็บข้าวไว้เพื่อการบริโภคและเพื่อจำหน่าย แต่ขนบปฏิบัติและความหมายของยุ้งข้าวยังมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยุ้งข้าวเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับระบบการค้าข้าวในตลาดและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร

เรือนไทยทรงดำในความทรงจำ

Jul 10, 2018

เรือนไทยทรงดำหรือ “เฮือนกระดองเต่า” เป็นเรือนที่มีรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ และคงได้รับการก่อสร้างเพื่อบอกเล่าของความเป็นไทยทรงดำ แม้จะไม่พบเรือนกระดองเต่าในลักษณะของเรือนพัก แต่ชุมชนคนไทยทรงดำหรือไทดำ คงสร้างเรือนดังกล่าวไว้เป็นอนุสรณ์ตามศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือไทดำ

ไทดำ-ไทยทรงดำ: ถิ่นฐานและมรดกวัฒนธรรม

Jul 10, 2018

คนไทดำอพยพมาจากสิบสองจุไทเมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้ว โดยมีการกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทยหลายระลอกด้วยกัน