คำสำคัญ : เครื่องจักสาน


ลาวครั่งในกระแสความเปลี่ยนแปลง

Apr 2, 2019,

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์หลายชิ้นงานนำเสนอภาพของความเปลี่ยนแปลงในสังคมชาติพันธุ์ลาวครั่ง ที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2500 ส่วนข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างในที่นี้ แสดงให้เห็นพิพิธภัณฑ์ลาวครั่งที่ยกตัวอย่าง เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน การรวบรวมข้าวของที่มีความสำคัญกับชาวชุมชน เช่น ผ...

ประโยชน์ไผ่

Jul 10, 2018

ชาวบ้านรู้จักการใช้ไม้ไผ่สำหรับทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง ของเล่น และอื่น ๆ เป็นอย่างดี ความสำคัญของไม้ไผ่ในวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยที่นำเสนอในที่นี้ มาจากการคัดสรรรายการของฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน