คำสำคัญ : สมุทรสงคราม


นิทานเล่าตำนานสถานที่

Apr 23, 2019

ในที่นี้ เป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลนิทานและฐานข้อมูลประเพณีจำนวน 9 รายการ บอกเล่าถึงสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ ผาแดงนางไอ่ ธาตุก่องข้าวน้อย จึงกล่าวได้ว่านิทานและตำนานเหล่านี้เป็น “นิทานประจำถิ่น”

เรือกับวิถีทางน้ำ

Jul 12, 2018

ในอดีต คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภคหรือบริโภค ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงมีการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำ กระบุงที่ใช้หาบน้ำ โอ่งดินเผาที่ใช้กับเก็บน้ำไว้ใช้ สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาหนึ่งที่เคยมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน นั...