คำสำคัญ : ราชบุรี


เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์มอญ ได้รู้จักมอญ

Jul 12, 2018

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที่เคยมีดินแดน ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่รุ่งเรือง แต่ด้วยปัจจัยทางประวัติศาสตร์หลายประการ ทำให้ชาวมอญในปัจจุบันต้องกระจายกันอยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยและพม่า ในไทย มีชุมชนมอญอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตก ในบางชุมชน มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เพื่อมิให้เรื่องราวน...

“ข้าว” ในพิธีกรรม

Jul 12, 2018

“ข้าว” คงเป็นพืชที่มีสำคัญทางเศรษฐกิจและเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของคนทำนา แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลง ลองสำรวจพิธีที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าวและความเชื่อความศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ ข้อมูลเหล่านี้มาจากฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย

พิธีกรรมไทยทรงดำ/ไทดำ

Jul 12, 2018

พิธีกรรมของชาวไทยทรงดำหรือชาวไทดำมีเอกลักษณ์ และประกอบขึ้นในหลายวาระ พิธีกรรมที่จะกล่าวถึงในที่นี่แสดงให้เห็นความนับถือของชาวไทยทรงดำหรือไทดำที่มีต่อบรรพชน ทั้งที่เป็นการปฏิบัติในระดับครัวเรือนและในระดับหมู่บ้าน

เรือนไทยทรงดำในความทรงจำ

Jul 10, 2018

เรือนไทยทรงดำหรือ “เฮือนกระดองเต่า” เป็นเรือนที่มีรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ และคงได้รับการก่อสร้างเพื่อบอกเล่าของความเป็นไทยทรงดำ แม้จะไม่พบเรือนกระดองเต่าในลักษณะของเรือนพัก แต่ชุมชนคนไทยทรงดำหรือไทดำ คงสร้างเรือนดังกล่าวไว้เป็นอนุสรณ์ตามศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือไทดำ