คำสำคัญ : ไทดำ


อาหารโซ่ง : ไทยทรงดำบ้านหนองปรงกับเรื่องราวของรสชาติ

Apr 11, 2019

นิทรรศการภาพถ่ายจากการทำสารคดีอาหารชาติพันธุ์ เกริ่นให้เห็นเนื้อหาอย่างสังเขปที่พอทำให้รับรู้ถึงร้อยวัตถุดิบ กรรมวิธี โดยอาศัยคำบอกเล่าของแม่บ้าน บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เครื่องแต่งกายไทดำและไทยทรงดำ

Sep 7, 2018,

ชุดภาพเครื่องแต่งกายไทดำ ในลาว เวียดนาม และไทยทรงดำ (โซ่ง) ในเพชรบุรี เป็นบันทึกการทำงานของ รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์และดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ชุดภาพทั้งสองแสดงให้เห็นความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายของผู้หญิงชาวไทดำหรือไทยทรงดำ

พิธีกรรมไทยทรงดำ/ไทดำ

Jul 12, 2018

พิธีกรรมของชาวไทยทรงดำหรือชาวไทดำมีเอกลักษณ์ และประกอบขึ้นในหลายวาระ พิธีกรรมที่จะกล่าวถึงในที่นี่แสดงให้เห็นความนับถือของชาวไทยทรงดำหรือไทดำที่มีต่อบรรพชน ทั้งที่เป็นการปฏิบัติในระดับครัวเรือนและในระดับหมู่บ้าน

เรือนไทยทรงดำในความทรงจำ

Jul 10, 2018

เรือนไทยทรงดำหรือ “เฮือนกระดองเต่า” เป็นเรือนที่มีรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ และคงได้รับการก่อสร้างเพื่อบอกเล่าของความเป็นไทยทรงดำ แม้จะไม่พบเรือนกระดองเต่าในลักษณะของเรือนพัก แต่ชุมชนคนไทยทรงดำหรือไทดำ คงสร้างเรือนดังกล่าวไว้เป็นอนุสรณ์ตามศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือไทดำ