คำสำคัญ : มาเลเซีย


โบสถ์คริสต์ในประเทศเพื่อนบ้าน

Mar 29, 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถานของคริตส์ชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคอย่างชัดเจน ในที่นี้ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโบสถ์ที่ปรากฏในพื้นที่ 3 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์

แนะนำหนังสือ Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world ของ Joel S. Kahn

Mar 19, 2019

Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world พยายามแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความเป็นมาเลย์ที่อยู่ในเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคม

ในความงามของมัสยิด (ไทยและเพื่อนบ้าน)

Mar 11, 2019

มัสยิดไม่ใช่เพียงศาสนสถานของชาวมุสลิม หากแต่ยังเก็บเรื่องราวความหลากหลายของกลุ่มชนที่เคลื่อนย้ายและตั้งรกรากในแต่ละบริเวณ