คำสำคัญ : สิงคโปร์


แนะนำหนังสือ Muslims in Singapore: piety, politics and policies ของ Kamaludeen Mohamed Nasir, Alexius A. Pereira and Bryan S. Turner

Apr 2, 2019,

หนังสือเรื่อง “มุสลิมในสิงคโปร์: ศรัทธา, การเมือง และนโยบาย” จึงมุ่งหมายในการสร้างความเข้าใจชีวิตประจำวันของมุสลิมในบริบทสังคมใหญ่ไว้ในเบื้องแรก ผู้เขียนให้ความสำคัญทั้งมิติทางประวัติศาสตร์และสังคมของชุมชนมุสลิม-มาเลย์ในรัฐชาติสิงคโปร์ เพื่อกรุยทางสู่การทำความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนมุสลิม-มาเลย...

โบสถ์คริสต์ในประเทศเพื่อนบ้าน

Mar 29, 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถานของคริตส์ชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคอย่างชัดเจน ในที่นี้ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโบสถ์ที่ปรากฏในพื้นที่ 3 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์

แนะนำหนังสือ Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world ของ Joel S. Kahn

Mar 19, 2019

Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world พยายามแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความเป็นมาเลย์ที่อยู่ในเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคม

ในความงามของมัสยิด (ไทยและเพื่อนบ้าน)

Mar 11, 2019

มัสยิดไม่ใช่เพียงศาสนสถานของชาวมุสลิม หากแต่ยังเก็บเรื่องราวความหลากหลายของกลุ่มชนที่เคลื่อนย้ายและตั้งรกรากในแต่ละบริเวณ