คำสำคัญ : เครื่องแต่งกาย


ลาวครั่งในกระแสความเปลี่ยนแปลง

Apr 2, 2019,

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์หลายชิ้นงานนำเสนอภาพของความเปลี่ยนแปลงในสังคมชาติพันธุ์ลาวครั่ง ที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2500 ส่วนข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างในที่นี้ แสดงให้เห็นพิพิธภัณฑ์ลาวครั่งที่ยกตัวอย่าง เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน การรวบรวมข้าวของที่มีความสำคัญกับชาวชุมชน เช่น ผ...

ผ้าทอไทลื้อ

Sep 10, 2018

ผ้าทอของไทลื้อได้รับยกย่องว่ามีความโดดเด่น ด้วยเทคนิคการทอผ้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการมัดหมี่ การจก การขิด และการยกดอก ที่ต้องอาศัยความชำนาญที่สืบทอด

เครื่องแต่งกายไทดำและไทยทรงดำ

Sep 7, 2018,

ชุดภาพเครื่องแต่งกายไทดำ ในลาว เวียดนาม และไทยทรงดำ (โซ่ง) ในเพชรบุรี เป็นบันทึกการทำงานของ รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์และดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ชุดภาพทั้งสองแสดงให้เห็นความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายของผู้หญิงชาวไทดำหรือไทยทรงดำ

ผ้าทอสุรินทร์ความงามกับความหมาย

Jul 5, 2018,

“ผ้าทอเมืองสุรินทร์” นับเป็นงานหัตถกรรมที่งดงามและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน เนื้อหาแสดงให้เห็นความหมายของผ้าทอมือและเทคนิคการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ