รู้จัก “คนเวียต” ร่วมสมัย

คำสำคัญ : กรุงเทพมหานคร, นครพนม, พิจิตร, อุดรธานี, เวียดนาม, เหวียดเกี่ยว,
รู้จัก “คนเวียต” ร่วมสมัย

งานศึกษาในฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์หลายชิ้นอาศัยการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ดังเช่นการทำความเข้าใจถึงนโยบายในระดับรัฐที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ในภูมิภาค ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามกับเหตุการณ์สงครามเย็นที่อิทธิพลการเมืองระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับไทย มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดท่าทีและการปฏิบัติชนอพยพเวียดนาม งานอีกบางส่วนให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรมที่เป็นถาวรวัตถุสะท้อนยุคสมัย ในการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาอีกหลายชิ้น เนื้อหามุ่งสะท้อนภาพของการคงอยู่และการปรับตัวของวัฒนธรรมคนเชื้อสายเวียดนามในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ศาสนาและความเชื่อ

 

ส่วนข้อมูลแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคนเชื้อสายเวียดนามในนครพนมและอุดรธานี ชี้ให้เห็นท่าทีในปัจจุบันลูกหลานชาวเวียดนามต่อประวัติศาสตร์ของตนเอง ในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามที่ช่วงเวลาที่ “ภูมิภาค” ได้รับการขับเน้น สถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ยังเป็นสิ่งแสดงถึงความพยายามของรัฐบาลพรรคในเวียดนามในการส่งออกความคิดเชิงชาตินิยมต่อชุมชนเวียดนามในต่างแดน เพื่อกลับไปสนับสนุนวาระทางการเมืองในบ้านเกิด