ในความงามของมัสยิด (ไทยและเพื่อนบ้าน)

คำสำคัญ : กรุงเทพมหานคร, มาเลเซีย, สตูล, สิงคโปร์,
ในความงามของมัสยิด (ไทยและเพื่อนบ้าน)

ข้อมูลเกี่ยวกับมัสยิดที่ปรากฏในฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกเล่าถึงความหลากหลายทางศิลปะ มัสยิดจึงเป็นมากกว่าศาสนสถานเพื่อกิจของมุสลิม แต่กลายเป็นถาวรวัตถุสะท้อนอิทธิพลของยุคสมัยกับการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม

 

ในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ พบเห็นมัสยิดทั้งมัสยิดที่สะท้อนอิทธิพลจากแขกมัวร์และสเปน ผ่านการออกแบบของสถาปนิกในยุคอาณานิคม และมัสยิดที่แสดงความเป็นพื้นถิ่น หลังคาแผ่กว้างกับเครื่องบนที่เป็นไม้ให้สอดรับกับภูมิประเทศที่เป็นเขตร้อนชื้น ในทางตรงข้าม มัสยิดในไทยหลายแห่งมีการปรับใช้สถาปัตยกรรมแบบไทย ดังเช่น มัสยิดต้นสน หากมองผิวเผินแล้ว เหมือนกับโบสถ์ในวัดพุทธ