ไทยพวนกับมรดกที่สืบทอด

คำสำคัญ :
ไทยพวนกับมรดกที่สืบทอด
     “พวน” เป็นคำที่เรียกกลุ่มชนในแคว้นเชียงขวางของลาว บริเวณนั้นมีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนาม “พวน” คือชื่อของแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านเชียงขวางและกลายเป็นชื่อเรียกกลุ่มคน ส่วนชนชาวพวนในไทยถูกกวาดต้อนเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อราว 200 ปีมาแล้ว ตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงธนบุรี จนถึงการศึกสงครามระหว่างสยามกับเวียงจันทน์
     ปัจจุบัน พบชุมชนชาวพวนในทุกภูมิภาครวมทั้งหมด 19 จังหวัด  ในภาคกลางและตะวันออก เช่น สระบุรี ลพบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว จนถึงภาคเหนือในพิจิตรและสุโขทัย และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอุดรธานี เป็นต้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพวนคงมีความโดดเด่นในภาษาพูดและประเพณี เช่นประเพณีบุญกำฟ้าในเดือนสาม ที่เป็นการสักการะผีฟ้าและการรวมหมู่ญาติ
     พิพิธภัณฑ์ไทยพวนเป็นหมุดหมายที่บอกเล่าถิ่นฐานของชุมชนชาวไทยพวน หลายแห่งแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในพื้นถิ่น จำนวนหนึ่งบอกเล่าประเพณีและภาษาพวนอันเป็นเอกลักษณ์ ลองเข้าชมข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เพื่อเรียนรู้ที่มาของคนพวน สำหรับผู้ที่สนใจประเพณี สามารถเข้าชมข้อมูลเกี่ยวงานแห่ช้างบวชนาค และกำเกียงกำฟ้าที่สะท้อนวิถีความเชื่อของคนไทยพวน