ชาวเลคือใคร?

คำสำคัญ :
ชาวเลคือใคร?

 ชาวเลเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางใต้ของไทยและในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา และเป็นที่รู้จักมากขึ้นภายในหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย .. 2547 แต่ชาวเลที่อาศัยตามเกาะ ชายหาด หรือชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกทางใต้ บริเวณทะเลอันดามันนั้น มีกลุ่มย่อยที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน

 ลองทำความรู้จักชาวเลผ่านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและในงานเขียนและงานวิจัยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาวเล ได้แก่ มอแกน อูรักลาโว้ย มอแกลน 

  สำหรับผู้สนใจเนื้อหาเพิ่มเติม สามารถเข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์และงานเขียนเชิงสารคดีที่นำเสนอแง่มุมที่หลากหลายว่าด้วยชาวเลในพื้นที่ต่าง งานเขียนบางส่วนกล่าวถึงพัฒนาการของกลุ่มชาวเลทางใต้ของไทยและรูปแบบประเพณีชีวิตความเป็นอยู่ บางส่วนกล่าวถึงข้อปัญหาในการพัฒนาเกิดจากโครงการของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และอีกส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวเลกับสถานการณ์ในปัจจุบัน